{{ currentPool.minersOnline }}

XXXX

Thợ mỏ Trực tuyến

{{ hash.hash }} {{ hash.units }}

XXXX

Pool Hashrate

{{ currentPool.networkDifficulty.split(' ')[0] }} {{ currentPool.networkDifficulty.split(' ')[1] }}

XXXX

Mạng Difficulty

{{ currentPool.networkHash.split(' ')[0] }} {{ currentPool.networkHash.split(' ')[1] }}

XXXX

Mạng Hashrate

{{ currentPool.lastBlockTime }}

XXXX

cuối Khối

{{ currentPool.currentBlock }}

XXXX

Khai thác Khối

{{ currentPool.price_usd ? currentPool.price_usd.toFixed(3) : (0).toFixed(2) }} $ {{ (currentPool.last24HoursPlus ? '+' : '') + currentPool.last24Hours.toFixed(2) }}%

XXXX

Giá ZEC

{{ currentPool.luck }}%

XXXX

May mắn

1.0%

Pool Phí

{{ currentPool.rewardBlock.split(' ')[0] }} ZEC {{ currentPool.price_usd ? '$' + (currentPool.price_usd * currentPool.rewardBlock.split(' ')[0] ).toFixed(2) : '' }}

XXXX

Khối Thưởng

0.01 ZEC

Thanh toán tối thiểu

Chúng tôi bao trả phí thanh toán. Không tính thêm phí.

Pool Hashrate

{{ hash.hash }} {{ hash.units }}

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vực Share Diff Máy chủ Status

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây